ذهن آگاهی پیش از انجام معاملات

ذهن آگاهی پیش از انجام معاملات

ذهن آگاهی همان هوشیاری در لحظه ی حال است. وقتی ذهن آگاه هستیم، توجه مان بر روی لحظه ی حال قرار دارد. توانایی ذهن آگاهی به معامله گران کمک می کند تا بر موانع احساسی پیش روی خود و همچنین نتایج نه چندان موفقی که به بار می آورند، فائق آیند. تکنیک های مختلفی همچون مدیتیشن و ورزش جهت ایجاد ذهن آگاهی به معامله گران پیشنهاد می شود. در این ویدئو، یک ترفند ساده و سریع جهت ذهن آگاهی پیش از انجام معاملات، گفته شده است.

ذهن آگاهی چیست؟

کالین ویلسون می گوید: ذهن، قدرتی به اندازه دست ها دارد، نه تنها برای به دست آوردن دنیا، بلکه برای تغییر آن.

تعاریف مختلفی از ذهن آگاهی انجام شده است . ذهن آگاهی همان هوشیاری در لحظه ی حال است. تعریف مرکز ذهن آگاهی آکسفورد از ذهن آگاهی چنین است: «آگاهی ‌ای که از طریق تمرکز خودخواسته‌ به زمان حال شکل می‌گیرد و با کنجکاوی دلسوزانه و بی غل‌ و‌ غش همراه است. ما از طریقِ پرورشِ آگاهی می‌آموزیم چگونه در زمان حال زندگی کنیم و اندیشیدن به گذشته و نگران شدن از آینده را کنار بگذاریم.»

در تعریفی دیگر گفته شده است که ذهـن آگاهـی عبارتسـت از فهمیـدن اینکـه در درون ما و نیز در محیط اطراف ما در زمان فعلی و بـدون هر گونه قضاوتی چه چیزی در حـال روی دادن اسـت. ذهـن آگاهـی ابزاری اسـت که بـه ما کمک میکند افکار و احساسـات خود را مدیریت کنیـم، متوجه چیزهایی شـویم کـه در یـک موقعیـت در حـال روی دادن اسـت و خـود را در زمـان کنونـی آنگونـه کـه خـود را نشـان میدهـد غرق سـازیم. ذهن آگاهی را میتوانیم دارای دو بخش در نظر بگیریم: توجه و کنجکاوی توجـه بـه ایـن معنی اسـت که مـا با صرف زمـان، توجـه و آگاهی خـود را روی احساسـات فیزیکی، افـکار و محیط اطـراف متمرکز کنیـم. بـه عنـوان مثـال، بـه خودمـان تذکـر دهیم کـه روی چیزهایـی متمرکز شـویم که معمـولا فرامـوش می کنیـم از قبیل نفس کشـیدن یـا کل احسـاس و حرکاتی که در نشسـتن نقـش دارند. کنجـکاوی بـه این معنی اسـت که مـا بدون قضاوت بـه چیزهایی توجه کنیم که در مسـیر حـواس ما قرار میگیرنـد. ما علاقمند بـه تجربـه کـردن هسـتیم بـدون تلاش بـرای تغییـر دادن آن. بـه ایـن فکر کنیـد کـه زمانی که یـک فکر یـا موقعیت خـاص اتفاق میافتـد چـه انـدازه آسـان اسـت کـه احسـاس ناراحتی کنیـد. کنجکاوی بـه این معنی اسـت که متوجه شـویم یک فکر یـا موقعیت در حـال اتفـاق افتـادن اسـت بـدون آنکـه بـه آن واکنشـی نشـان دهیم. یک جنبـه دیگر کنجـکاوی این اسـت که بـه موقعیتهای مختلـف نزدیـک شـویم بـدون آنکه فکـر کنیم این موقعیـت چه احساسـی در ما ایجاد خواهـد کرد. به عنـوان مثال، اگر مـا خودمان را عـادت داده ایـم کـه بـه یـک وظیفـه روزانـه بـه عنوان کاری خسـته کننـده نگاه کنیـم، احتمالا یـک جنبـه متفـاوت آن کار را که میتوانـد بـه روز مـا معنایـی جدیـد بدهـد، از یـاد خواهیم بـرد. زمانی که ما کنجکاو باشـیم، ذهنـی باز داریـم و واقعا به خـود فکر یا موقعیت علاقمند هسـتیم.

مشاهده  تحلیل تکنیکال نمودار شتران جلسه همیار سهامدار موفق 27 آذر ماه

چرا ذهن آگاهی اهمیت دارد؟

مرکز ذهن آگاهی آکسفورد در تعریفی گفته است: ذهن آگاهی روانشناسی مدرن و حکمت قدیم مدیتیشن را با هم ترکیب می کند تا به ما کمک کند زندگی کامل تری داشته باشیم و از دیدگاه بیشتری برخوردار باشیم. این آگاهی ناشی از توجه به تجربه ما در لحظه کنونی ، با کنجکاوی ، شفقت و پذیرش است.

اغلب ما در هنگام فکر کردن، به صورت ناخودآگاه، بخشهایی از یک رویداد یا حادثه را کنار می گذاریم یا نادیده می گیریم. بـه عنـوان مثـال، ما معمـولا روی جنبه هـای منفـی متمرکز میشـویم، دربـاره نحوه پایـان یافتن یـک موقعیت تصوراتـی میکنیـم یـا اینکـه زمان زیـادی را صرف فکر کـردن درباره مشـکلات می نماییم. اسـتفاده از مهارتهای ذهـن آگاهی برای نـگاه کـردن بـه یـک موقعیت به شـیوه ای بیطرفانـه تر و خنثی تـر میتواند تاثیر زیـادی روی نحـوه درک ما از خودمـان و جهانمان داشـته باشـد.

ذهن آگاهی به ما این امکان را می دهد که زمانی که در مواجه با یک مشکل قرار داریم، بتوانیم گزینه های مختلف را ببینیم و به جای عکس العمل غریزی یک واکنش مناسب را انتخاب کنیم.

ذهن آگاهی در معامله گری

یکی از چیزهایی که افراد به عنوان معامله گر می آموزند، این است که منابع ذهنی که در زندگی روزمره، برای به دست آوردن خواسته های خود استفاده می کنند، هیچ کارایی در محیط تجارت نخواهند داشت.

بازارهای مالی هیچ قدرت یا کنترلی روی عملکرد معامله گران ندارند، و هیچ انتظاری هم از آنها ندارند که به گونه ای خاص رفتار کنند.

مشاهده  تحلیل تکنیکال نمودار (BNB) 28 اسفند ماه 1399

در حقیقت، اگر معامله گران نمی توانند بازارها را کنترل کنند یا تغییر دهند، بازارها هم هیچ قدرت یا کنترلی روی آنها ندارند؛ پس مسئولیت اینکه آنها چه فکری می کنند و یا چگونه رفتار می کنند با خود آنهاست.

یک معامله گر، این قدرت را دارد که برای خود پول دربیاورد، یا پول خود را به معامله گران دیگر واگذار کند؛ اینکه چع راهی را برای انجام کار خود انتخاب می کند توسط عوامل روانی تعیین می شود که ارتباط چندانی به بازار ندارد؛ و این اکر به همین شکل ادامه خواهد یافت تا زمانی که معامله گر مهارت های جدیدی به دست بیاورد و یاد بگیرد که چطور خود را با شرایط همان طوری که هستند، وفق دهد.

برای اینکه معامله گر بتواند در این محیط موفق عمل کند، باید یاد بگیرد که چطور ذهن خود را آماده یافتن راه های جدیدی برای رسیدن به اهداف خود کند.

یکی از این مهارت ها ذهن آگاهی است. وقتی ذهن آگاه هستیم، توجه مان بر روی لحظه ی حال قرار دارد. توانایی ذهن آگاهی به معامله گران کمک می کند تا بر موانع احساسی پیش روی خود و همچنین نتایج نه چندان موفقی که به بار می آورند، فائق آیند. تکنیک های مختلفی همچون مدیتیشن و ورزش جهت ایجاد ذهن آگاهی به معامله گران پیشنهاد می شود. در این ویدئو، یک ترفند ساده و سریع جهت ذهن آگاهی پیش از انجام معاملات، گفته شده است.

منابع

مارک داگلاس، معامله گر منظم، تهران، آراد کتاب

برت استینبارگر، مربی معامله گری روزانه ، تهران، نشر چالش

مشاهده  بورس،فارکس یا رمزارزها ؟

مرکز ذهن آگاهی آکسفورد

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.