تحلیل تکنیکال نمودار سمگا 12 اسفند ماه 1399

تحلیل تکنیکال نمودار سمگا 12 اسفند ماه 1399

/
تحلیل تکنیکال نمودار سمگا 12 اسفند ماه 1399 سهام سمگا، ب…
تحلیل نمودار شاخص کل 9 اسفند ۱۳۹۹

تحلیل نمودار شاخص کل 9 اسفند ۱۳۹۹

/
تحلیل نمودار شاخص کل 9 اسفند ۱۳۹۹ نمودار شاخص کل بازار بورس اوراق بهادار…
تحلیل تکنیکال نمودار ذوب 6 اسفند ماه 1399

تحلیل تکنیکال نمودار ذوب 6 اسفند ماه 1399

/
تحلیل تکنیکال نمودار ذوب 6 اسفند ماه 1399 سهام ذوب آهن اصفها…
تحلیل تکنیکال نمودار فولاد 30 بهمن ماه 1399

تحلیل تکنیکال نمودار فولاد 30 بهمن ماه 1399

/
تحلیل تکنیکال نمودار فولاد 30 بهمن ماه 1399 سهام فولاد مبا…
تحلیل تکنیکال نمودار وغدیر 28 بهمن ماه 1399

تحلیل تکنیکال نمودار وغدیر 28 بهمن ماه 1399

/
تحلیل تکنیکال نمودار وغدیر 28 بهمن ماه 1399 سهام سرمایه …
تحلیل تکنیکال نمودار تاپیکو 23 بهمن ماه 1399

تحلیل تکنیکال نمودار تاپیکو 23 بهمن ماه 1399

/
تحلیل تکنیکال نمودار تاپیکو 23 بهمن ماه 1399 در این ویدئو تحلی…
تحلیل تکنیکال نمودار تاپیکو 23 بهمن ماه 1399

تحلیل تکنیکال نمودار خگستر 21 بهمن ماه 1399

/
تحلیل تکنیکال نمودار خگستر 21 بهمن ماه 1399 در این ویدئو تحل…
تحلیل تکنیکال نمودار برکت 16 بهمن ماه 1399

تحلیل تکنیکال نمودار برکت 16 بهمن ماه 1399

/
تحلیل تکنیکال نمودار برکت 16 بهمن ماه 1399 در این ویدئو تحلیلی، ن…
تحلیل تکنیکال نمودار رانفور 16 بهمن ماه ۱۳۹۹

تحلیل تکنیکال نمودار رانفور 16 بهمن ماه ۱۳۹۹

/
تحلیل تکنیکال نمودار رانفور 16 بهمن ماه ۱۳۹۹ در این ویدئو تحلی…
تحلیل تکنیکال نمودار زاگرس 16 بهمن ماه 1399

تحلیل تکنیکال نمودار زاگرس 16 بهمن ماه 1399

/
تحلیل تکنیکال نمودار زاگرس 16 بهمن ماه 1399 در این ویدئو تحل…
تحلیل تکنیکال نمودار کچاد 14 بهمن ماه ۱۳۹۹

تحلیل تکنیکال نمودار کچاد 14 بهمن ماه ۱۳۹۹

/
تحلیل تکنیکال نمودار کچاد 14 بهمن ماه ۱۳۹۹ سهام کچاد،با نام ک…
تحلیل تکنیکال نمودار خبهمن 8 بهمن ماه ۱۳۹۹

تحلیل تکنیکال نمودار خبهمن 8 بهمن ماه ۱۳۹۹

/
تحلیل تکنیکال نمودار خبهمن 8 بهمن ماه ۱۳۹۹ در این ویدئو تحل…