تحلیل تکنیکال نماد کگل

تحلیل تکنیکال نماد کگل 8 مهر ماه 1399

/
تحلیل تکنیکال نماد کگل 8 مهر ماه 1399 در این ویدئو تحلیلی، سهام شرک…
تحلیل تکنیکال نماد شپناتحلیل تکنیکال نماد شپنا

تحلیل تکنیکال نماد شپنا ششم مهر ماه 1399

/
تحلیل تکنیکال نماد شپنا ششم مهر ماه 1399 در این ویدئو تحلیلی،…
تحلیل تکنیکال نماد وپارس

تحلیل تکنیکال نماد وپارس سوم مهر ماه 1399

/
تحلیل تکنیکال نماد وپارس سوم مهر ماه 1399 در این ویدئو تحلیلی…
تحلیل شاخص کل بورستحلیل شاخص کل بورس

تحلیل شاخص کل دوم مهر ماه 1399

/
تحلیل شاخص کل دوم مهر ماه 1399 در این ویدئو استاد اکبر …
تحلیل تکنیکال نماد ومعادن

تحلیل تکنیکال نماد ومعادن 27 شهریور ماه

/
تحلیل تکنیکال نماد ومعادن 27 شهریور ماه در این ویدئو تحلیلی، س…
تحلیل تکنیکال نمودار وبملتتحلیل تکنیکال نمودار وبملت

تحلیل تکنیکال نمودار وبملت 25 شهریور

/
تحلیل تکنیکال نمودار وبملت 25 شهریور در این ویدئو تحلیلی، سهام بانک مل…
تحلیل تکنیکال ذوب

تحلیل تکنیکال نمودار ذوب جلسه همیار سهامدار موفق 20 شهریور ماه

/
تحلیل تکنیکال نمودار ذوب جلسه همیار سهامدار موفق 20 شهریور ماه …

تحلیل تکنیکال نمودار فملی 11 شهریور ماه

/
تحلیل تکنیکال نمودار فملی 11 شهریور ماه در این ویدئو تحلیل…
تحلیل تکنیکال نمودار خودرو

تحلیل تکنیکال نمودار خودرو 6 شهریور ماه

/
تحلیل تکنیکال نمودار خودرو 6 شهریور ماه 1399 تحلیل تکنیکال …

تحلیل تکنیکال نمودار پترول 4 شهریور ماه

/
تحلیل تکنیکال نمودار پترول 4 شهریور ماه در جلسه همیار سهامدار م…
تحلیل شاخص کلتحلیل شاخص کل

تحلیل شاخص کل 2 شهریور ماه 1399

/
شاخص بورس، عددی است که تغییرات کلی بازار بورس را نشان می دهد و…
تحلیل تکنیکال نمودار حکشتی

تحلیل تکنیکال نمودار حکشتی جلسه همیار سهامدار موفق 30 مرداد ماه

/
تحلیل تکنیکال نمودار حکشتی جلسه همیار سهامدار موفق 30 مرداد ماه تحلی…