تحلیل سهام بانک صادرات

تحلیل تکنیکال نمودار وبصادر 6 اسفند 1400

/
تحلیل تکنیکال نمودار وبصادر 6 اسفند 1400 نمودار وبصادر در ت…
تحلیل تکنیکال نمودار ونوین

تحلیل تکنیکال نمودار ونوین 22 بهمن 1400

/
تحلیل تکنیکال نمودار ونوین 22 بهمن 1400 سهام ونوین در تا…
تحلیل تکنیکال نمودار وبملت

تحلیل تکنیکال نمودار وبملت 1 بهمن 1400

/
تحلیل تکنیکال نمودار وبملت 1 بهمن 1400 نمودار وبملت بعد…
تحلیل تکنیکال نمودار وبصادر

تحلیل تکنیکال نمودار وبصادر 17 شهریور 1400

/
تحلیل تکنیکال نمودار وبصادر 17 شهریور 1400 که بعد از یک موج جن…
تحلیل تکنیکال نمودار وپارس

تحلیل تکنیکال نمودار وپارس 22 تیر 1400

/
تحلیل تکنیکال نمودار وپارس 22 تیر 1400 در این ویدئو تحلیل نمودار سهام…

تحلیل تکنیکال نمودار وبصادر 23 خرداد 1400

/
تحلیل تکنیکال نمودار وبصادر 23 خرداد 1400 در این ویدئو نمودا…

تحلیل تکنیکال نمودار وبصادر 2 خرداد ماه 1400

/
تحلیل تکنیکال نمودار وبصادر2 خرداد ماه 1400 سهام بانک صادر…

تحلیل تکنیکال نمودار ونوین 26 اردیبهشت ماه 1400

/
تحلیل تکنیکال نمودار ونوین 26 اردیبهشت ماه 1400 سهام ونوین، همان…
تحلیل تکنیکال نمودار وپاسار 15 اردیبهشت ماه 1400

تحلیل تکنیکال نمودار وپاسار 15 اردیبهشت ماه 1400

/
تحلیل تکنیکال نمودار وپاسار 15 اردیبهشت ماه 1400 سهام وپاسار با نا…
تحلیل تکنیکال نمودار وپارس

تحلیل تکنیکال نمودار وپارس 12 اردیبهشت ماه 1400

/
تحلیل تکنیکال نمودار وپارس 12 اردیبهشت ماه 1400 سهام وپارس، با ن…

تحلیل تکنیکال نمودار وبملت 5 فروردین ماه 1400

/
تحلیل تکنیکال نمودار وبملت 5 فروردین ماه 1400 سهام وبملت با ن…