تحلیل تکنیکال نمودار ومعادن 16 فروردین ماه 1400

/
تحلیل تکنیکال نمودار ومعادن 16 فروردین ماه 1400 سهم در تايم فريم…