تحلیل تکنیکال نمودار کرازی 7 بهمن ماه ۱۳۹۹

تحلیل تکنیکال نمودار کرازی 7 بهمن ماه ۱۳۹۹

/
تحلیل تکنیکال نمودار کرازی 7 بهمن ماه ۱۳۹۹ در این ویدئو تحل…
تحلیل تکنیکال نمودار غسالم ۱ بهمن ماه ۱۳۹۹

تحلیل تکنیکال نمودار غسالم ۱ بهمن ماه ۱۳۹۹

/
تحلیل تکنیکال نمودار غسالم ۱ بهمن ماه ۱۳۹۹ در این ویدئو تحلی…
تحلیل تکنیکال نماد قثابت 29دی ماه1399

تحلیل تکنیکال نماد قثابت 29دی ماه1399

/
تحلیل تکنیکال نماد قثابت 29دی ماه1399 در این ویدئو تحلیلی، سهام قندث…
تحلیل تکنیکال نماد وبملت 25 دی ماه 1399

تحلیل تکنیکال نماد وبملت 25 دی ماه 1399

/
تحلیل تکنیکال نماد وبملت 25 دی ماه 1399 در این ویدئو تحلیلی…
تحلیل تکنیکال نمودار شپنا 24 دی ماه 1399

تحلیل تکنیکال نمودار شپنا 24 دی ماه 1399

/
تحلیل تکنیکال نمودار شپنا 24 دی ماه 1399 در این ویدئو تحلیلی،…
تحلیل تکنیکال نمودار فارس 23 دی ماه 1399

تحلیل تکنیکال نمودار فارس 23 دی ماه 1399

/
تحلیل تکنیکال نمودار فارس 23 دی ماه 1399 در این ویدئو تحلیلی،…
تحلیل تکنیکال نماد وخارزم 22 دی ماه 1399

تحلیل تکنیکال نماد وخارزم 22 دی ماه 1399

/
تحلیل تکنیکال نماد وخارزم 22 دی ماه 1399 در این ویدئو تحلیلی،…
تحلیل تکنیکال نماد کرمان 18 دی 1399

تحلیل تکنیکال نماد کرمان 18 دی 1399

/
تحلیل تکنیکال نماد کرمان 18 دی 1399 در این ویدئو تحلیلی، سهام ش…
تحلیل تکنیکال نمودار وپارس 17 دی ماه 1399

تحلیل تکنیکال نمودار وپارس 17 دی ماه 1399

/
تحلیل تکنیکال نمودار وپارس 17 دی ماه 1399 در این ویدئو تحلیلی، …
تحلیل تکنیکال نماد خساپا 15 دی ماه 1399تحلیل تکنیکال نماد خساپا 15 دی ماه 1399

تحلیل تکنیکال نماد خساپا 15 دی ماه 1399

/
تحلیل تکنیکال نماد خساپا 15 دی ماه 1399 در این ویدئو تحلیلی…
تحلیل تکنیکال نماد دی 11 دی ماه 1399

تحلیل تکنیکال نماد دی 11 دی ماه 1399

/
تحلیل تکنیکال نماد دی 11 دی ماه 1399 در این ویدئو تحلیلی، سهام ب…
تحلیل تکنیکال نمودار فارک 10 دی 1399

تحلیل تکنیکال نمودار فاراک 10 دی 1399

/
تحلیل تکنیکال نمودار فاراک 10 دی 1399 در این ویدئو تحلیلی، سهام شرک…