تحلیل تکنیکال نمودار ومعادن 8 دی 1399

تحلیل تکنیکال نمودار ومعادن 8 دی 1399

/
تحلیل تکنیکال نمودار ومعادن 8 دی 1399     در این ویدئو تحلیلی، سهام شرکت…
تحلیل تکنیکال نماد غگل

تحلیل تکنیکال نماد غگل 17 آذر 1399

/
تحلیل تکنیکال نماد غگل 17 آذر 1399 در این ویدئو تحلیلی، سهام …
تحلیل تکنیکال نمودار ذوب

تحلیل تکنیکال نمودار ذوب ۱۳ آذر ۱۳۹۹

/
تحلیل تکنیکال نمودار ذوب ۱۳ آذر ۱۳۹۹ در این ویدئو تحلیل تکنیکال نمودار …
تحلیل تکنیکال نمودار ستران

تحلیل تکنیکال نمودار ستران 19 آذر 1399

/
تحلیل تکنیکال نمودار ستران 19 آذر 1399 در این ویدئو تحلیلی، سهام شرکت…
تحلیل تکنیکال نماد خزامیا

تحلیل تکنیکال خزامیا ۱۲ آذر ۱۳۹۹

/
تحلیل تکنیکال خزامیا ۱۲ آذر ۱۳۹۹ موسسه خانه و تدبیر و اندیشه با رسالت …
تحلیل تکنیکال نماد پارسان

تحلیل تکنیکال پارسان ۱۰ آذر ۱۳۹۹

/
تحلیل تکنیکال پارسان ۱۰ آذر ۱۳۹۹ در این پست، با تحلیل تکنیکال پا…
تحلیل تکنیکال نماد کالا

تحلیل تکنیکال کالا ۰۶ آذر ۱۳۹۹

/
تحلیل تکنیکال کالا ۰۶ آذر ۱۳۹۹ در این پست، با تحلیل تکنیکال …
تحلیل تکنیکال نماد شتران

تحلیل تکنیکال شتران ۰۵ آذر ۱۳۹۹

/
تحلیل تکنیکال شتران ۰۵ آذر ۱۳۹۹ در این پست، با تحلیل تکنیکال ش…
تحلیل تکنیکال نماد مادیرا

تحلیل تکنیکال مادیرا ۲۹ آبان ۱۳۹۹

/
تحلیل تکنیکال مادیرا ۲9 آبان ۱۳۹۹ موسسه خانه و تدبیر و اندیشه با رسالت …
تحلیل تکنیکال نماد خودرو

تحلیل تکنیکال خودرو ۲۸ آبان ۱۳۹۹

/
تحلیل تکنیکال خودرو ۲۸ آبان ۱۳۹۹ در این پست، با تحلیل تکنیکال خو…
تحلیل تکنیکال سهام وبصادر

تحلیل تکنیکال وبصادر ۲۶ آبان ۱۳۹۹

/
تحلیل تکنیکال وبصادر ۲۶ آبان ۱۳۹۹ در این پست، با تحلیل تکنیکال وبص…
تحلیل شاخص کل سوم آذر ماه 1399

تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس ۰۳ آذر ۱۳۹۹

/
تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس 03 آذر ۱۳۹۹ موسسه خانه و تدبیر و اندیشه با هدف آموز…