نظر آقای سید امیرحسین طباطبایی دانش پذیر دوره سواد مالینظر آقای سید امیرحسین طباطبایی دانش پذیر دوره سواد مالی

نظر آقای سید امیرحسین طباطبایی دانش پذیر دوره سواد مالی

/
نظر آقای سید امیرحسین طباطبایی دانش پذیر دوره سواد مالی در این و…
نظرات دانش پذیران دوره روانشناسی معامله گرینظرات دانش پذیران دوره روانشناسی معامله گری

نظرات دانش پذیران دوره روانشناسی معامله گری

/
نظرات دانش پذیران دوره روانشناسی معامله گری  …
دوره آموزش سهامدار موفق

نظرات دانش آموختگان دوره آموزشی سهامدار موفق

/
نظرات دانش آموختگان دوره آموزشی سهامدار موفق…

نظر آقای سید سروش دفتریان دانش پذیر دوره سواد مالی

/
نظر آقای سید سروش دفتریان دانش پذیر دوره سواد مالی…

نظر آقای امین نگارچی در خصوص دوره سهامدار موفق

/
نظر آقای امین نگارچی در خصوص دوره سهامدار موفق…

نظر آقای امیرارسلان صفاتاج دانش آموخته دوره سهامدار موفق

/
نظر آقای امیرارسلان صفاتاج دانش آموخته دوره سهامدار موفق…

نظر آقای اردلان صمدی دانش پذیر دوره سواد مالی

/
نظر آقای اردلان صمدی دانش پذیر دوره سواد مالی…

نظر آقای علیرضا ریاضی دانش پذیر خانه تدبیر و اندیشه

/
نظر آقای علیرضا ریاضی دانش پذیر خانه تدبیر و اندیشه…

نظر آقای مهدی محمدی دانش پذیر خانه تدبیر و اندیشه

/
نظر آقای مهدی محمدی دانش پذیر خانه تدبیر و اندیشه…

نظر آقای حمیدرضا مقدم دانش پذیر خانه تدبیر و اندیشه

/
نظر آقای حمیدرضا مقدم دانش پذیر خانه تدبیر و اندیشه…

نظر خانم عاطفه عابدینی دانش پذیر خانه تدبیر و اندیشه

/
در این ویدئو خانم عاطفه عابدینی دانش پذیر خانه تدبیر و ان…

نظر آقای اسماعیل شعبان زاده دانش پذیر خانه تدبیر و اندیشه

/
در این ویدئو آقای شعبان زاده در خصوص دوره های آموزشی خان…